1526 Mikkeli

tiểu hành tinh

1526 Mikkeli (1939 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Mikkeli
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện7 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1526
Đặt tên theo
Mikkeli
1939 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8778630
Viễn điểm quỹ đạo2.7504386
Độ lệch tâm0.1885304
1285.8369913
150.74872
Độ nghiêng quỹ đạo6.20418
337.08540
72.49929
Đặc trưng vật lý
13.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa