1528 Conrada

tiểu hành tinh

1528 Conrada (1940 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1940 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Conrada
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện10 tháng 2 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1528
1940 CA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0712534
Viễn điểm quỹ đạo2.7583286
Độ lệch tâm0.1422639
1370.6221757
17.09132
Độ nghiêng quỹ đạo8.50928
139.42474
59.72095
Đặc trưng vật lý
12.4

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa