1536 Pielinen

tiểu hành tinh

1536 Pielinen (1939 SE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.[1]

Pielinen
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện18 tháng 9 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1536
Đặt tên theo
Pielinen
1939 SE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7745888
Viễn điểm quỹ đạo2.6335954
Độ lệch tâm0.1948663
1195.2067429
352.29057
Độ nghiêng quỹ đạo1.53014
195.76467
170.35285
Đặc trưng vật lý
13.7

Tham khảoSửa đổi