1539 Borrelly

tiểu hành tinh

1539 Borrelly (1940 UB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1940 bởi Patry, A.Nice.

Borrelly
Khám phá
Khám phá bởiPatry, A.
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện29 tháng 10 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1539
Đặt tên theo
Alphonse Borrelly
1940 UB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5724777
Viễn điểm quỹ đạo3.7302921
Độ lệch tâm0.1836993
2043.3868933
28.90194
Độ nghiêng quỹ đạo1.72523
142.97807
250.54126
Đặc trưng vật lý
10.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa