1614 Goldschmidt

tiểu hành tinh

1614 Goldschmidt (1952 HA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1952 bởi Alfred SchmittUccle.

Goldschmidt
Khám phá
Khám phá bởiSchmitt, A.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện18 tháng 4 năm 1952
Tên định danh
1614
Đặt tên theo
Hermann Goldschmidt
1952 HA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7702451
Viễn điểm quỹ đạo3.2207505
Độ lệch tâm0.0751971
1893.6596488
343.99125
Độ nghiêng quỹ đạo14.08873
162.63313
343.32795
Đặc trưng vật lý
0.0432
10.70

Liên kết ngoài sửa