1677 Tycho Brahe

tiểu hành tinh

1677 Tycho Brahe là một tiểu hành tinh vành đai chínhmain asteroid belt, of the group (1940 RO). Nó được đặt theo tên the pre-telescopic era nhà thiên văn học Tycho Brahe.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa