1678 Hveen

tiểu hành tinh

1678 Hveen (1940 YH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1940 bởi Vaisala, Y.Turku.

Hveen
Khám phá
Khám phá bởiVaisala, Y.
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện28 tháng 12 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1678
Đặt tên theo
Ven
1940 YH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8100738
Viễn điểm quỹ đạo3.5084380
Độ lệch tâm0.1105267
2051.0471450
342.05580
Độ nghiêng quỹ đạo10.18871
351.74589
123.69150
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0486
10.90

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa