1727 Mette

tiểu hành tinh

1727 Mette (1965 BA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1965 bởi A. D. AndrewsBloemfontein.

Mette
Khám phá
Khám phá bởiA. D. Andrews
Nơi khám pháBloemfontein
Ngày phát hiện25 tháng 1 năm 1965
Tên định danh
1727
1965 BA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.6646456
Viễn điểm quỹ đạo2.0433576
Độ lệch tâm0.1021337
922.0693141
75.53177
Độ nghiêng quỹ đạo22.89559
133.07651
312.89736
Đặc trưng vật lý
12.7

Liên kết ngoài sửa