1826 TCN là một năm trước Công nguyên.

Ý nghĩa sửa

Theo tên gọi, ý nghĩa của năm này tức là:1826 năm nữa thì đến Công nguyên.

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa