1829 Dawson

tiểu hành tinh

1829 Dawson (1967 JJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi Cesco, C. U.Klemola, A. R.El Leoncito.

Dawson
Khám phá
Khám phá bởiCarlos Ulrrico CescoKlemola, A. R.
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1967
Tên định danh
Tên định danh
1829
Đặt tên theo
Bernhard Dawson
1967 JJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9822787
Viễn điểm quỹ đạo2.5223023
Độ lệch tâm0.1198832
1234.6248904
211.24709
Độ nghiêng quỹ đạo6.33228
293.51230
142.03034
Đặc trưng vật lý
12.5

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa