1847 Stobbe

tiểu hành tinh

1847 Stobbe (A916 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1916 bởi H. ThieleBergedorf.

Stobbe
Khám phá
Khám phá bởiH. Thiele
Nơi khám pháBergedorf
Ngày phát hiện1 tháng 2 năm 1916
Tên định danh
Tên định danh
1847
A916 CA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5595678
Viễn điểm quỹ đạo2.6623200
Độ lệch tâm0.0196772
1540.9720058
212.47655
Độ nghiêng quỹ đạo11.13067
107.07748
134.05240
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1231
11.00

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa