1880 McCrosky

tiểu hành tinh

1880 McCrosky (1940 AN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1940 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

McCrosky
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện13 tháng 1 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1880
1940 AN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4705557
Viễn điểm quỹ đạo2.8766717
Độ lệch tâm0.0759489
1596.7849268
50.68583
Độ nghiêng quỹ đạo4.84875
116.91208
186.10817
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1025
12.10

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa