1881 Shao

tiểu hành tinh

1881 Shao (1940 PC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1940 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Shao
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện3 tháng 8 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1881
1940 PC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8169435
Viễn điểm quỹ đạo3.5094181
Độ lệch tâm0.1094586
2054.8704053
42.63464
Độ nghiêng quỹ đạo9.86495
218.15204
68.27606
Đặc trưng vật lý
11.1

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa