1991 Darwin

tiểu hành tinh

1991 Darwin (1967 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. CescoA. R. KlemolaYale-Columbia Southern Station, El Leoncito. Nó được đặt theo tên the famous English naturalist Charles Darwin.

Darwin
Khám phá
Khám phá bởiC. U. CescoA. R. Klemola
Nơi khám pháYale-Columbia Southern Station, El Leoncito
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1967
Tên định danh
1991
1967 JL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7829535
Viễn điểm quỹ đạo2.7148281
Độ lệch tâm0.2071854
1231.8305423
4.86357
Độ nghiêng quỹ đạo5.91737
328.59217
345.42460
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoài sửa