1992 Galvarino

tiểu hành tinh

(1992) Galvarino là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi Carlos TorresS. Cofre ở Cerro El Roble. Nó có tên chỉ định là 1968 OD.

Tham khảo sửa