2017 Wesson

tiểu hành tinh

2017 Wesson (A903 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1903 bởi M. WolfHeidelberg.

Wesson
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện20 tháng 9 năm 1903
Tên định danh
2017
A903 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8342939
Viễn điểm quỹ đạo2.6697631
Độ lệch tâm0.1854926
1234.4094938
18.57998
Độ nghiêng quỹ đạo4.86044
171.41112
136.19728
Đặc trưng vật lý
12.78

Liên kết ngoài Sửa đổi