2161 Grissom

tiểu hành tinh

2161 Grissom (1963 UD) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên astronaut Gus Grissom.

Liên kết ngoài sửa

2161 Grissom tại Cơ sở dữ liệu vật thể nhỏ JPL