2194 Arpola

tiểu hành tinh

2194 Arpola (1940 GE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1940 bởi Vaisala, Y.Turku.

Arpola
Khám phá
Khám phá bởiVaisala, Y.
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện3 tháng 4 năm 1940
Tên định danh
2194
1940 GE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2327503
Viễn điểm quỹ đạo2.4238749
Độ lệch tâm0.0410436
1297.6583503
105.43003
Độ nghiêng quỹ đạo8.53217
47.26037
102.99333
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoài sửa