2223 Sarpedon

tiểu hành tinh

2223 Sarpedon (1977 TL3) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1977 ở Purple Mountain Observatory and named after the Lycian hero Sarpedon from the Iliad.

Sarpedon
Khám phá
Nơi khám pháPurple Mountain Observatory
Ngày phát hiện4 tháng 10 năm 1977
Tên định danh
2223
Đặt tên theo
Sarpedon
1977 TL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo5.1247393
Viễn điểm quỹ đạo5.2901559
Độ lệch tâm0.0158827
4340.4604095
331.80794
Độ nghiêng quỹ đạo15.97969
220.98788
48.69961
Đặc trưng vật lý
0.0340
9.41

Tham khảoSửa đổi