2308 Schilt

tiểu hành tinh

2308 Schilt (1967 JM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. CescoA. R. KlemolaYale-Columbia Southern Station, El Leoncito. Nó được đặt theo tên Jan Schilt, one of the founders of the Station.

Schilt
Khám phá
Khám phá bởiC. U. CescoA. R. Klemola
Nơi khám pháYale-Columbia Southern Station, El Leoncito
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1967
Tên định danh
2308
Đặt tên theo
Jan Schilt
1967 JM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1031664
Viễn điểm quỹ đạo2.9931258
Độ lệch tâm0.1746288
1485.7129509
14.16314
Độ nghiêng quỹ đạo14.18137
34.46488
233.26795
Đặc trưng vật lý
0.1094
11.80

Liên kết ngoài sửa