2346 Lilio

tiểu hành tinh

2346 Lilio (1934 CB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1934 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Lilio
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá5 tháng 2 năm 1934
Tên chỉ định
Tên chỉ định2346
Đặt tên theo
Aloysius Lilius
1934 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0002623
Viễn điểm quỹ đạo2.7409551
Độ lệch tâm0.1562242
Chu kỳ quỹ đạo1333.1782896
Độ bất thường trung bình239.10725
Độ nghiêng quỹ đạo5.93070
Kinh độ của điểm nút lên244.83179
Acgumen của cận điểm106.20222
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.9

Liên kết ngoàiSửa đổi