2370 van Altena

tiểu hành tinh

2370 van Altena (1965 LA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 6 năm 1965 bởi A. R. KlemolaEl Leoncito.

van Altena
Khám phá
Khám phá bởiA. R. Klemola
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày phát hiện10 tháng 6 năm 1965
Tên định danh
2370
1965 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2172365
Viễn điểm quỹ đạo3.2122375
Độ lệch tâm0.1832592
1633.7668382
176.90805
Độ nghiêng quỹ đạo8.27798
10.41221
316.06649
Đặc trưng vật lý
0.0899
12.60

Liên kết ngoài sửa