2639 Planman

tiểu hành tinh

2639 Planman (1940 GN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1940 bởi Y. VaisalaTurku.

Planman
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện9 tháng 4 năm 1940
Tên định danh
2639
1940 GN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9785833
Viễn điểm quỹ đạo2.9139029
Độ lệch tâm0.1911747
1397.4872093
254.59724
Độ nghiêng quỹ đạo9.66295
79.30392
167.23076
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoài sửa