2750 Loviisa

tiểu hành tinh

2750 Loviisa (1940 YK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1940 bởi Y. VaisalaTurku.

Loviisa
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện30 tháng 12 năm 1940
Tên định danh
2750
Đặt tên theo
Loviisa
1940 YK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0485209
Viễn điểm quỹ đạo2.3780959
Độ lệch tâm0.0744530
1202.7110711
153.52198
Độ nghiêng quỹ đạo5.17550
45.86465
82.41646
Đặc trưng vật lý
13.1

Liên kết ngoài sửa