2962 Otto

tiểu hành tinh

2962 Otto (1940 YF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1940 bởi Y. VaisalaTurku.

Otto
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện28 tháng 12 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định2962
1940 YF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4721279
Viễn điểm quỹ đạo2.6649123
Độ lệch tâm0.0375283
Chu kỳ quỹ đạo1503.5673388
Độ bất thường trung bình69.85179
Độ nghiêng quỹ đạo15.64814
Kinh độ của điểm nút lên54.40817
Acgumen của cận điểm118.04888
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

2962 Otto tại Cơ sở dữ liệu vật thể nhỏ JPL