3021 Lucubratio

tiểu hành tinh

3021 Lucubratio (1967 CB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1967 bởi P. WildZimmerwald.

Lucubratio
Khám phá
Khám phá bởiP. Wild
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày phát hiện6 tháng 2 năm 1967
Tên định danh
3021
1967 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3742819
Viễn điểm quỹ đạo3.9912045
Độ lệch tâm0.2540140
2073.9620972
144.80193
Độ nghiêng quỹ đạo16.53360
353.18735
96.60051
Đặc trưng vật lý
11.9

Liên kết ngoài sửa