3099 Hergenrother

tiểu hành tinh

3099 Hergenrother (1940 GF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1940 bởi Vaisala, Y.Turku.

Hergenrother
Khám phá
Khám phá bởiVaisala, Y.
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện3 tháng 4 năm 1940
Tên định danh
3099
Đặt tên theo
Carl W. Hergenrother
1940 GF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2906397
Viễn điểm quỹ đạo3.4645471
Độ lệch tâm0.2039738
1782.9639577
347.41085
Độ nghiêng quỹ đạo15.46597
31.36559
145.81158
Đặc trưng vật lý
11.4

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa