3105 Stumpff

tiểu hành tinh

3105 Stumpff (A907 PB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1907 bởi A. KopffHeidelberg.

Stumpff
Khám phá
Khám phá bởiA. Kopff
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện8 tháng 8 năm 1907
Tên định danh
3105
Đặt tên theo
Karl Stumpff
A907 PB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8240478
Viễn điểm quỹ đạo2.6993614
Độ lệch tâm0.1935075
1242.3736805
205.52794
Độ nghiêng quỹ đạo6.47386
140.54158
198.64497
Đặc trưng vật lý
13.1

Liên kết ngoài

sửa