3133 Sendai

tiểu hành tinh

3133 Sendai (A907 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1907 bởi A. KopffHeidelberg.

Sendai
Khám phá
Khám phá bởiA. Kopff
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá4 tháng 10 năm 1907
Tên chỉ định
Tên chỉ định3133
Đặt tên theo
Sendai
A907 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8307851
Viễn điểm quỹ đạo2.5308789
Độ lệch tâm0.1605107
Chu kỳ quỹ đạo1176.3370009
Độ bất thường trung bình83.87236
Độ nghiêng quỹ đạo6.56466
Kinh độ của điểm nút lên37.23897
Acgumen của cận điểm358.42014
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi