334 Chicago

tiểu hành tinh

334 Chicago là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối, và dường như được cấu tạo bằng vật liệu cacbonat.

334 Chicago
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện23 tháng 8 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Chicago
1892 L
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo567.598 Gm (3.794 AU)
Viễn điểm quỹ đạo598.693 Gm (4.002 AU)
583.145 Gm (3.898 AU)
Độ lệch tâm0.027
2811.04 d (7.7 a)
15.09 km/s
292.853°
Độ nghiêng quỹ đạo4.641°
130.348°
146.242°
Đặc trưng vật lý
Kích thước156.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
7.64

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 23.8.1892 ở Heidelberg, và được đặt theo tên thành phố Chicago.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi