3480 Abante (1981 GB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1981 bởi Bowell, E.Flagstaff, Arizona.

Abante
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff, Arizona
Ngày khám phá1 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3480
1981 GB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2118462
Viễn điểm quỹ đạo3.8980210
Độ lệch tâm0.2759757
Chu kỳ quỹ đạo1950.2984851
Độ bất thường trung bình21.96780
Độ nghiêng quỹ đạo3.73958
Kinh độ của điểm nút lên187.60834
Acgumen của cận điểm25.79456
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi