4358 Lynn

tiểu hành tinh

4358 Lynn (A909 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1909 bởi Philip CowellGreenwich. Tênd after William Thynne Lynn of the Royal Observatory, Greenwich.

Lynn
Khám phá
Khám phá bởiPhilip Cowell
Nơi khám pháGreenwich
Ngày phát hiện5 tháng 10 năm 1909
Tên định danh
4358
A909 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1639985
Viễn điểm quỹ đạo3.0529499
Độ lệch tâm0.1703968
1538.7860645
220.20566
Độ nghiêng quỹ đạo13.08210
15.29385
260.93797
Đặc trưng vật lý
12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi