4878 Gilhutton

tiểu hành tinh

4878 Gilhutton (1968 OF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi C. TorresS. CofreCerro El Roble.

Gilhutton
Khám phá
Khám phá bởiC. TorresS. Cofre
Nơi khám pháCerro El Roble
Ngày phát hiện18 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
4878
1968 OF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9376560
Viễn điểm quỹ đạo2.6414104
Độ lệch tâm0.1536895
1265.3738529
148.47781
Độ nghiêng quỹ đạo6.17681
224.19460
120.09358
Đặc trưng vật lý
14.9

Liên kết ngoài sửa