5035 Swift

tiểu hành tinh

5035 Swift (1991 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1991 bởi Seiji UedaHiroshi KanedaKushiro.

Swift
Khám phá
Khám phá bởiSeiji UedaHiroshi Kaneda
Nơi khám pháKushiro
Ngày phát hiện18 tháng 10 năm 1991
Tên định danh
5035
Đặt tên theo
Lewis A. Swift
1991 UX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2029481
Viễn điểm quỹ đạo3.0160193
Độ lệch tâm0.1557916
1539.6793985
281.02573
Độ nghiêng quỹ đạo13.51904
52.01600
52.68708
Đặc trưng vật lý
12.0

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa