517 Edith

tiểu hành tinh

517 Edith

Tên
Tên Edith
Tên chỉ định 1903 MH
Phát hiện
Người phát hiện Raymond Smith Dugan
Ngày phát hiện 22 tháng 9 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.190
Bán trục lớn (a) 3.147 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.550 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.744 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.583 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.199°
Kinh độ (Ω) 274.843°
Acgumen (ω) 137.670°
Độ bất thường trung bình (M) 63.323°

517 Edith là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Raymond Smith Dugan phát hiện ngày 22.9.1903 ở Heidelberg và được đặt theo tên Edith Dugan Eveleth, người chị (em gái) của Raymond Smith Dugan[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi