5298 Paraskevopoulos

tiểu hành tinh

5298 Paraskevopoulos (1966 PK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1966 ở Bloemfontein.

Paraskevopoulos
Khám phá
Nơi khám pháBloemfontein
Ngày phát hiện7 tháng 8 năm 1966
Tên định danh
5298
Đặt tên theo
John S. Paraskevopoulos
1966 PK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3631691
Viễn điểm quỹ đạo3.6200433
Độ lệch tâm0.2100668
1889.9706346
353.59740
Độ nghiêng quỹ đạo2.18112
70.18939
298.59199
Đặc trưng vật lý
12.8

Liên kết ngoài sửa