5705 Ericsterken

tiểu hành tinh

5705 Ericsterken (1965 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1965 bởi H. DebehogneUccle.

Ericsterken
Khám phá
Khám phá bởiH. Debehogne
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện21 tháng 10 năm 1965
Tên định danh
5705
1965 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7934342
Viễn điểm quỹ đạo2.8360962
Độ lệch tâm0.2252198
1286.3490530
54.19651
Độ nghiêng quỹ đạo4.68674
2.22348
351.22884
Đặc trưng vật lý
14.1

Liên kết ngoài sửa