629 Bernardina

tiểu hành tinh

629 Bernardina

Tên
Tên Bernardina
Tên chỉ định 1907 XU
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 7 tháng 3 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.160
Bán trục lớn (a) 3.134 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.633 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.635 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.548 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.326°
Kinh độ (Ω) 87.369°
Acgumen (ω) 30.614°
Độ bất thường trung bình (M) 307.981°

629 Bernardina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 7.3.1907 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa