631 Philippina

tiểu hành tinh

631 Philippina

Tên
Tên Philippina
Tên chỉ định 1907 YJ
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 21 tháng 3 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.085
Bán trục lớn (a) 2.791 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.553 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.030 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.664 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 18.932°
Kinh độ (Ω) 224.786°
Acgumen (ω) 279.337°
Độ bất thường trung bình (M) 91.067°

631 Philippina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 21.3.1907 ở Heidelberg và được đặt theo tên Philipp Kessler, người bạn của August Kopff, nhân dịp anh ta hứa hôn (xem thêm tiểu hành tinh số 634)[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa