652 Jubilatrix

tiểu hành tinh

652 Jubilatrix là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Palisa phát hiện ngày 4.11.1907 ở Viên và được đặt theo tên lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của hoàng đế Franz Joseph I của Áo, nhân dịp tiểu hành tinh này được phát hiện[1]

Quỹ đạo của 652 Jubilatrix và vị trí của nó vào ngày 28/7/2017

652 Jubilatrix

Tên
Tên Jubilatrix
Tên chỉ định 1907 AU
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 4 tháng 11 năm 1907
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.127
Bán trục lớn (a) 2.555 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.230 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.879 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.083 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.764°
Kinh độ (Ω) 86.333°
Acgumen (ω) 276.772°
Độ bất thường trung bình (M) 18.850°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa