688 Melanie

tiểu hành tinh

688 Melanie

Tên
Tên Melanie
Tên chỉ định 1909 HH
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 25 tháng 8 năm 1909
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.137
Bán trục lớn (a) 2.701 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.331 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.070 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.438 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.250°
Kinh độ (Ω) 171.159°
Acgumen (ω) 138.646°
Độ bất thường trung bình (M) 260.272°

688 Melanie là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 25.8.1909 ở Viên. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa