7179 Gassendi

tiểu hành tinh

7179 Gassendi (1991 GQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi Elst, E. W.La Silla.

Gassendi
Khám phá
Khám phá bởiElst, E. W.
Nơi khám pháLa Silla
Ngày phát hiện8 tháng 4 năm 1991
Tên định danh
7179
Đặt tên theo
Pierre Gassendi
1991 GQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5693955
Viễn điểm quỹ đạo3.3043685
Độ lệch tâm0.1251281
1838.3499094
285.47813
Độ nghiêng quỹ đạo1.11841
201.09506
211.92981
Đặc trưng vật lý
12.7

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa