717 Wisibada

tiểu hành tinh

717 Wisibada

Tên
Tên Wisibada
Tên chỉ định 1911 MJ
Phát hiện
Người phát hiện Franz Kaiser
Ngày phát hiện 26 tháng 8 năm 1911
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.257
Bán trục lớn (a) 3.148 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.340 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.955 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.585 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.644°
Kinh độ (Ω) 343.914°
Acgumen (ω) 24.493°
Độ bất thường trung bình (M) 275.901°

717 Wisibada là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Franz Kaiser phát hiện ngày 26.8.1911 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Wiesbaden (Đức), nơi sinh của Franz Kaiser[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa