7368 Haldancohn

tiểu hành tinh

7368 Haldancohn (1966 BB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1966 bởi Haldan CohnĐài thiên văn Goethe Link.

Haldancohn
Khám phá
Khám phá bởiHaldan Cohn
Nơi khám pháĐài thiên văn Goethe Link
Ngày phát hiện20 tháng 1 năm 1966
Tên định danh
7368
1966 BB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9397219
Viễn điểm quỹ đạo2.5497209
Độ lệch tâm0.1358741
1228.4064906
170.36448
Độ nghiêng quỹ đạo6.69839
129.46772
37.39430
Đặc trưng vật lý
14.0

Liên kết ngoài sửa