8126 Chanwainam

tiểu hành tinh

8126 Chanwainam (tên chỉ định: 1966 BL) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Tử Kim SơnNanjing, China, ngày 20 tháng 1 năm 1966. Nó được đặt theo tên Chan Wainam, a Chinese philanthropist.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa