8128 Nicomachus

tiểu hành tinh

8128 Nicomachus (1967 JP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. CescoA. R. KlemolaEl Leoncito.

Nicomachus
Khám phá
Khám phá bởiC. U. CescoA. R. Klemola
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1967
Tên định danh
8128
Đặt tên theo
Nicomachus
1967 JP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7752124
Viễn điểm quỹ đạo3.4766606
Độ lệch tâm0.1121981
2018.6854007
161.52238
Độ nghiêng quỹ đạo4.13185
327.02264
262.08695
Đặc trưng vật lý
12.3

Liên kết ngoài sửa