842 Kerstin

tiểu hành tinh

842 Kerstin

Tên
Tên Kerstin
Tên chỉ định 1916 AM
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 1 tháng 10 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.128
Bán trục lớn (a) 3.229 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.816 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.642 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.802 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.596°
Kinh độ (Ω) 5.990°
Acgumen (ω) 350.692°
Độ bất thường trung bình (M) 157.276°

842 Kerstin là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 01.10.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Kerstin, tên họ của phụ nữ Đức[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa