9512 Feijunlong

tiểu hành tinh

9512 Feijunlong (1966 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1966 Feb. 13, bởi ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn.

Feijunlong
Khám phá
Ngày phát hiện,
Tên định danh
9512
Đặt tên theo
Fei Junlong
1966 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3541319
Viễn điểm quỹ đạo2.9308053
Độ lệch tâm0.1091164
1568.9647613
302.64566
Độ nghiêng quỹ đạo14.02489
149.60832
358.88364
Đặc trưng vật lý
12.9

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa