AFC

trang định hướng Wikimedia

AFC là một từ chữ đầu có thể đứng cho: