A Bá có thể là:

  • Châu tự trị A Bá tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
  • Huyện A Bá của châu tự trị A Bá, Trung Quốc
  • Trấn A Bá của huyện A Bá, Trung Quốc